اعلو دوستان رذیل خبیث عزیز تشریف ندارید؟؟ به من دلداری بدهید اندکی؟؟ راستی اینجا چند کاراکتر میشه