اعلو دوستان هیچ خری نیست اینورا؟ از تنهایی دق کردن جارکشا