اعلو دوستان تشریف ندارید؟.با شمام این تو بمیری اون تو بمیری نیست ببم..این فرند فیدقلابی هم اون نیست ببم جان....
حسرت من دلم برا تو تنگ شده بود، به جوني خودم ‎· Papak
بعله؟ والله ببم جان بردن دلم برای خاله کانادایی تنگ شده فعلا...ندانم ‎· hasrat
چه خوشحالم میبینمت ‎· Sima
قربان شما ‎· hasrat