دلم برا خاله کونادایی تنگ شده ....خاله کانادایی موهاش فرفریه رگاشم سبزه.....رباب بش حسودی میکنه