فرن قچاق داره جو میده برجام اجرا داره میشه مردم خوشحالن..بابادرتو بذار چه کشکی چه پشمی با اون برجام تون اجراش.....دولار! دولی شد رفت کی دیگه میاد پایین جارکشا؟