صادق صبا میگه 63 سالمه میخوام برم بازنشستگی ؛مسعود بهنود خدا سالشه هنوز نرفته چرا کسی نمیره یقه اونو بگیره ببم؟