دول خود را هرچند وقت راستی ازمایی کنید دوستان عزیز از ما گفتن....این مترجم بی بی سی میگفت راستی آزمایی من یاد این موضوع مهم افتادم ببم.