مترجم همزمان بی بی سی قطعنامه 1747 و 1737 ترجمه کرد...:)..