تحریمها لغو شد انگشت خود را در ماتحت خود فروکنید...که تازه رسیدیم به هشت سال قبل.....ای ملت گاو همیشه خوشحال