امدم اینجاکه یکم عادت کنم به اینجا ...که از توییتر یواش یواش رحل سفر کنم برم ....خوب چه خبرا؟ اینجا خیلی سوتو گوزوکورهدوستان هنوز نمیشه به رسمیتشناختش...شاعرمیگوید این تو بمیری از اون تو بمیریانیست