بنده اقا جان تو هیچ چیز عرضه نداشته باشم درشناخت جانورانی به نام ادمیزاد بسیار زیاد تخصص داشته ودارم خواهم داشت...اما حیف که هنر مثل هنرمرده شوری است که بدرد هیچی نمیخورد....مشتی ادم تکراری کپی شده ازهم که هیچ رغبتی در ادم نمیافرینند...