سلام دوستان تشریف ندارید؟ ایرونیای خارج واقعا انسانها حیوان بیشعوری هستن اکثرا.....