امروز دایی عوضیه زنگ زد گوشیشوبر نداشتم بعون الهی احتمالا تا چند سال دیگه گوشیشوبر نمیدارم.بنده که چیزی به نام فامیل و رابطه خونی برام تعریف نشد هرخری باشه یا نباشه اگرادم نباشه شیرفلکه ی عن روش خالی باس خالی کرد..بابا ولمون کنید اینچیزارو