مناز توییتر امدم اینور توییتر مشکلش اینه که جا نداره برا نوشتن اینجامشکلش اینه که خیلی کند وب سایتش ...راستی به حقوق بشر خود دست نزنید حقوقبشری بشدست خواهند زد :)