به یاسی بگید اینورا نیاد من وقت و حوصله ندارم :)) کسی رو تحویل نمیگیرم سیم تحویلم بریده