کسی اگر از اینورا رد میشه الان پیام بده بینم در این اقیانوس بی انتها کسی صدای بردنه میشنفه؟