اینجا خیلی نامید کنندس تو دنیای حاضر، امپ موبایل نداره