چطورین؟
گشنمه :دی ‎· Vivavida
يار غارت دنبالت ميگشت ‎· ترانه لایف
ای ... ‎· Medad Rangi