چطورین؟
گشنمه :دی ‎- Vivavida
يار غارت دنبالت ميگشت ‎- ترانه لایف
ای ... ‎- Medad Rangi