بی فرفری منو کچل کرده (اشاره به کله کچل با دست) :دی #پسافرفر