من دارم میرم کارگاه شب هم بساط لهو و لهب توسط دوستان جور شده میرم دماوند مواظب باشين تا من برگردم :))))