باز دم این ترکیه اي (ماوی) گرم دایرکت زد و گفت اینجا هم هست