شونصد تا تب باز کزدم تو کروم الاناس که سیستم به گاج بره