چه خبرتونه انقد تن تن فید میدید خجالت آوره
من تو اوج فرفرم روزی پنجتا فید شاید بیشتر نداده بودم، اینجا فشه میکنه :)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?