بازم معرفت این ترکا :دی
mavi.jpg
صب کله سحر دایرکت میدن :دی ‎· حوسین