بازم معرفت این ترکا :دی
صب کله سحر دایرکت میدن :دی ‎- حوسین