بازی که خیلی شخمی هیشکی حمله درست حسابی نمیکنه ژاوی نمیدونم فازش چی بوده که رفته استادیوم