من اون نوید رو هم بیارم اینجا رسالتم به پایان میرسه میتونم برم دنبال زندگیم