اخه های بای هم شد شام !
های بای با چای یا به عبارتی های‌چای خودش یه غذای کامله ‎· وحید معمولی
والا به عنوان میان وعده صبونه نهار قبولش دارم فوقش ‎· حوسین