یکی این آرتا و عزت و ورداره بیاره
نمیان! گفتم بهشون ‎- Mamad
من به ارتا گفتم فقط خودشونو چیز کردن فکر کنم ‎- حوسین
اگر این جا برقرار بمونه پیداشون میشه. ‎- Mamad