یکی این آرتا و عزت و ورداره بیاره
نمیان! گفتم بهشون ‎· Mamad
من به ارتا گفتم فقط خودشونو چیز کردن فکر کنم ‎· حوسین
اگر این جا برقرار بمونه پیداشون میشه. ‎· Mamad