موقعی که فرفر مرد من تازه میرفتم پیش اوستا تنها اتفاق خیلی خوب این بود که اولین چهره رو کار کردم و نموم شد الانم دومی و شروع کردم#sinceFFdied