آخ جوون دعوا
کو کجا؟‌منم می خوام بیام ‎- min00t
]چه همه هم تو کف ‎- حوسین