آخ جوون دعوا
کو کجا؟‌منم می خوام بیام ‎· min00t
]چه همه هم تو کف ‎· حوسین