خیلی خوبه این فرفر :))))
بيشتر قدر مى دونيم :)) ‎- بــــــــــاران!
دقیقا :)) ‎- حوسین
:)) همه امون همين حس رو داريم ‎- بــــــــــاران!