خود سراپرده قدرش ز مکان بیرون بود آن که ما در طلبش جمله مکان گردیدیم