همه رو ساب میکنم هیچ فرقی نداره ایرانی خارجی فیدای اوناهم بعضی اش عالیه