صد هزارتا پست زده شده کلن تا به حال و به روزانه جهار هزار پست رسیدن
کلن دو هزار و چهارصد تا یوزر تا اینجا ‎· حوسین