از صب تو شرکت یا در حال حرف زدن یا الانم میوه خوردن !
بعدشم میره مستراح ‎· samantam
مستراح رفتن که روتینه ‎· حوسین