از صب تو شرکت یا در حال حرف زدن یا الانم میوه خوردن !
بعدشم میره مستراح ‎- samantam
مستراح رفتن که روتینه ‎- حوسین