شاش بند شدیم توالت لازمیم
از صبح نشستى پاى اينجا؟ ‎- بــــــــــاران!