من میرم فعلن تا صب
mokum-thumb-e492ff2ba5c050744fa376445a35f8829ca380d6.gif