صب بخیر - good morning - günaydın - доброе утро - buongiorno
دیگه باس اینتر نشنال صب بخی بگیم ‎· حوسین
Bon jour, buenos dias ‎· SaeedTheGiraffe ?
مخاطب مریخی نداری تو؟ چقدرم مردم‌دار ‎· homeirav
مردم واری از صفات بارز ایشان بود :دی ‎· حوسین
البته مردم از نوع همجنسان ما دیگه ... خخخخخ ‎· homeirav
هنوز هیچی مشخص نیست :دی ‎· حوسین