صب بخیر - good morning - günaydın - доброе утро - buongiorno
دیگه باس اینتر نشنال صب بخی بگیم ‎- حوسین
Bon jour, buenos dias ‎- SaeedTheGiraffe ?
مخاطب مریخی نداری تو؟ چقدرم مردم‌دار ‎- homeirav
مردم واری از صفات بارز ایشان بود :دی ‎- حوسین
البته مردم از نوع همجنسان ما دیگه ... خخخخخ ‎- homeirav
هنوز هیچی مشخص نیست :دی ‎- حوسین