Avatar for hosein1
دیگه توبه کنم با کسی شوخی کنم
Comment
جنبه نداش؟ ‎· samantam
Comment
جیبه من چی داره اخه بزنن یا نزنن اصلن چه ربطی به موضوع داره :ی ‎· حوسین
Comment
@samantam: اره بابا نداشت یه وضعی اصلن ‎· حوسین
Comment
@hosein1 خب جیب بهانه بود روم نمیشد اصلی رو بگم :))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
Comment
چرا؟ ‎· mousaviam2
Comment
@arash: :))))) ‎· حوسین
Comment
@mousaviam2: هیچی سر یه چسز ساده جدی گرفت همچین هنوز به خودم دارم فش میدم چرا بهش این حرفو زدم ‎· حوسین
Comment
@hosein1 هعی....بی جنبه ‎· mousaviam2
Comment
حرف منو گوش دادی؟:)) ‎· murmurous
Comment
@murmurous: کدومش ؟ :دی ‎· حوسین
Comment
فید قبلی ت، گفتم توبه کن، توبه کردی:)) ‎· murmurous
Comment
لین فید پیرو اون فید بود توبه ککردم که شوخی نکنم دیگه اصلن هر چی شما بگین :)) ‎· حوسین
Comment
:))) ‎· murmurous
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10