من میرم یه نیم ساعت توبه کنم برگردم مراقب مکان باشین !