بعضی وقتا که ادم نا امید میشه و حس بگا رفتگی داره اون موقع