خطرناکترین مشکلمون اینه که بعد از این همه اتفاق هنوز بلد نیستیم کنار هم بدون مشکل زندگی کنیم !