الان زده بود که حقیقی فسخ کرده نمیدونم چی شد خبر و ورداشتن :))