اگه تو روز فقط سه ساعت کمتر میخوابیدم همه چی حل بود دیگه