اقا ال نینو ولی زایید امروز انگار وسط چله بهار بود !