همایون بهزادی هم مرد :((
عه واقعن؟ ‎- Nebraska
اره الان ورزش سه زده ‎- حوسین
ای بابا ... خاک تو سر پرسپولیس ‎- Dice Marshal