همایون بهزادی هم مرد :((
عه واقعن؟ ‎· Nebraska
اره الان ورزش سه زده ‎· حوسین
ای بابا ... خاک تو سر پرسپولیس ‎· Dice Marshal