اینترنت رو هواس تقریبا
اونوخ دقیقا کجاس؟ :دی ‎- Mim Sin
رو هاوا ‎- حوسین