هنوز اندر خم یک کوچه ایم
کوچه پس کوچه های تاریک ؟ ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™