ادمای شاشو تو شرکت ما کم نیستن !
هوام سرده ‎· ديـهيـم