در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا. سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت